BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; a) Eğitim bilimleri alanında, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde, kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırmalar yapmak. b) Üretilen araştırma sonuçları ışığında eğitim sistemi ve eğitim kurumları için politikalar önermek. c) Eğitim bilimleri alanında disiplinler arası bir bakışın devre sokulması için çalışmalar yürütmek. ç) Türk eğitim sisteminin, özellikle ilköğretim ve ortaöğretim aşamalarında, niteliğini arttırıcı durum tespitine yönelik çalışmalar yapmak. d) İlköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde eğitim müfredatına uygun dijital içerikler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. e) İlköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde yabancı dil öğretimi ile ilgili araştırmalar yapmak ve alternatif modeller geliştirmek. f) Üniversite giriş sisteminin yapılandırılması üzerine çalışmalar yapmak, öneriler sunmak, yapılan değişiklikleri takip etmek, bu değişikliklerin değerlendirmelerini yapmak, etkinlik düzeylerini ölçmek ve bunun sonucunda gerekli gözden geçirmeleri gerçekleştirmek. g) Türkiye’deki eğitim istatistiklerini eğitim politikaları açısından kullanıma daha elverişli hale getirmek. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak. ğ) Yeni nesilleri bilim ve teknoloji alanına yönlendirecek çalışma ve araştırmalar yapmak, pilot uygulamalar yoluyla Türkiye’ye ait özgün modeller oluşturulup uygulanmasını sağlamak. h) Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında görsel, işitsel ve yazılı arşivler oluşturmak. ı) Eğitim politikaları araştırma ve inceleme alanında, gerekli verileri elde etmeye yönelik çalışmalar yapmak. i) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, UNESCO (United NationsEducational, Scientificand Cultural Organization – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) ve ILO (International Labour Organization – Uluslararası Çalışma Örgütü) gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı sağlamak ve ortak çalışmalar yürütmek. Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumları ile ilişki kurmak, ortak araştırma projeleri gerçekleştirmek, ortak seminer ve konferanslar düzenlemek. j) Eğitimin sosyal, kültürel ve politik boyutları ile ilgili araştırmalarda yeni yöntemleri takip etmek, geliştirmek ve uygulamak. k) Eğitim bilimleri alanında araştırmacı insan gücünün geliştirilmesine/yetiştirilmesine katkıda bulunmak. l) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak alana katkıda bulunmak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Eğitim bilimleri alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak. b) Eğitim bilimleri alanını farklı disiplinler ile buluşturarak ortak çalışmalar yapmak. c) Eğitim bilimleri alanında yayın ve çeviri çalışmaları yapmak. ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek. d) Bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar düzenlemek. e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak. f) Eğitim bilimleri alanında uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak. g) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. (2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği, en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak. d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü tam zamanlı olarak görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. (2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. (3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak. b) Danışma Kurulu üye başvurularını görüşüp karar almak. c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve Rektörlüğe sunmak. ç) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak. d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak. e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak. f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturmak. g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek. ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek. h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak. ı) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek. Danışma Kurulu MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. (2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.                              Resmi Gazete      Tarih      : 08 Aralık  2012 Sayı        : 28491